Γενικοί Όροι

 • Δίπλα στην επιθυμία σου για Καλύτερα Ταξίδια!

Γενικοί Όροι

 • Στο παρόν ασφαλιστήριο καλούνται:
  • «Εταιρία» (Ασφαλιστής), Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».
  • «Συμβαλλόμενος ή λήπτης ασφάλισης», το πρόσωπο που συνάπτει με την Εταιρία την παρούσα σύμβαση ασφάλισης.
  • «Ασφαλιζόμενος», το πρόσωπο υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση.
  • «Ατύχημα», κάθε γεγονός (συμβάν) που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, τυχαία, και που προκαλεί στον ασφαλιζόμενο, σαν αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωματική βλάβη.
  • «Αιφνίδια Ασθένεια», κάθε απρόβλεπτη και απότομη μεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού, που δεν οφείλεται σε ατύχημα.
  • «Περιστατικό», το ατύχημα ή η αιφνίδια ασθένεια που συμβαίνει κατά την διάρκεια της μετακίνησης ή απουσίας από τον τόπο της μόνιμης διαμονής των από το ασφαλιστήριο ασφαλιζομένων κατά τα παραπάνω οριζόμενα και απαιτεί την άμεση νοσηλεία τους σε Νοσοκομείο.
  • «Νοσοκομείο», κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα (δημόσιο ή ιδιωτικό) με νόμιμη άδεια λειτουργίας για περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, που διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Στην έννοια «Νοσοκομείο» δεν περιλαμβάνονται εξωτερικά ιατρεία, ιδιωτικά ιατρεία, σανατόρια, φυσιο-θεραπευτήρια, αναρρωτήρια, οίκοι ευγηρίας ή παρόμοια ιδρύματα, κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή χώρος στον οποίο ασκείται μη επιστημονικά αποδεκτή ιατρική, καθώς και ιδρύματα για την αποθεραπεία αλκοολικών και τοξικομανών. Κατ εξαίρεση και μόνο για την Ελλάδα, ως Νοσοκομεία θεωρούνται και τα Κέντρα Υγείας.
  • «Αρμόδιος Ιατρός»
   • Ο οριζόμενος από την Εταιρία ιατρός ως συντονιστής που έχει άμεση επικοινωνία με το Συντονιστικό της Κέντρο άμεσης Βοήθειας στην Ελλάδα,
   • Ο οριζόμενος ιατρός από τρίτους στο εξωτερικό με τον οποίο η Εταιρία συνεργάζεται προς εκπλήρωση των προβλεπομένων από το ασφαλιστήριο συμβατικών υποχρεώσεών της, σε περίπτωση επέλευσης των καλυπτομένων κινδύνων, ο οποίος (ιατρός) είχε άμεση επικοινωνία με το αντίστοιχο Συντονιστικό Κέντρο άμεσης Βοήθειας,
   • Ο ιατρός που επιλήφθηκε του περιστατικού. Σε κάθε περίπτωση, ο αρμόδιος ιατρός πρέπει να ασκεί νόμιμα το επάγγελμά του.
  • «Στενοί Συγγενείς», οι γονείς, τα παιδιά, οι αδελφοί και ο/η σύζυγός του παθόντος ασφαλισμένου.
  • «Συνοδός», το πρόσωπο που τυχόν συνοδεύει τον παθόντα ασφαλισμένο κατά το χρόνο που επήλθε ο κίνδυνος.
  • «Ασφαλιστήριο», η παρούσα σύμβαση ασφάλισης.
  • «Μόνιμη διαμονή», ο τόπος στον οποίο ο ασφαλιζόμενος διατηρεί την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του και από τον οποίο δεν απουσιάζει για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
  • «Ταξίδι», η μετακίνηση του ασφαλιζομένου, με την χρήση οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς, από τον τόπο της μόνιμης διαμονής του και η επιστροφή του σε αυτόν εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει, κατ ανώτατο όριο, τις τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες.
  • «Γεωγραφική έκταση», η οριζόμενη στο άρθρο 7.
  • «Δικαιούχος», το πρόσωπο που ορίζεται στο ασφαλιστήριο για να λάβει το ασφάλισμα σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζομένου.
  • «Διάρκεια ασφάλισης», η αναφερόμενη στην κάρτα ασφάλισης ή το πιστοποιητικό ασφάλισης, που παρέλαβε ο ασφαλιζόμενος κατά τη σύναψη της ασφάλισης.
 • Το ασφαλιστήριο καλύπτει τον ασφαλιζόμενο αποκλειστικά και μόνο κατά την διάρκεια μετάβασης ή μετακίνησής του από και προς τον τόπο της μόνιμης διαμονής του (ταξίδι), για τους κινδύνους που περιγράφονται στα άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού, συνεπεία ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας.
 • Η Εταιρία συνήψε την παρούσα ασφάλιση βασισθείσα στην αίτηση του Συμβαλλομένου. Το παρόν ασφαλιστήριο υπογεγραμμένο από τα νόμιμα όργανα της Εταιρίας μαζί με την αίτηση για την έκδοσή του, τους Γενικούς και Ειδικούς ασφαλιστικούς όρους καθώς και τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις επ αυτού, αποτελούν το έγγραφο που αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση.
 • Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή στις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις επ’ αυτού.
 • Δεκτικά ασφάλισης πρόσωπα είναι οι έχοντες ηλικία μεγαλύτερη του ενός (1) έτους και μικρότερη των εβδομήντα πέντε (75) ετών.
 • Αποκλείονται από την ασφάλιση πρόσωπα:
  • Ηλικίας μικρότερης του ενός (1) έτους και μεγαλύτερης των εβδομήντα πέντε (75) ετών.
  • Τυφλά, κωφά, τοξικομανή, πάσχοντα από ψυχικές παθήσεις, επιληψία, αλκοολισμό, AIDS, πάσχοντα από διαβήτη και υποβαλλόμενα σε θεραπεία με ινσουλίνη, παράλυση μέλους του σώματος και γενικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%) ή έχοντα ανάγκη συχνής ιατρικής παρακολούθησης.
  • Ευρισκόμενα σε κατάσταση εγκυμοσύνης μετά τον τέταρτο μήνα. Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τις παροχές, Προσωπική Αστική Ευθύνη, Νομική Υποστήριξη και Αποζημίωση για κλοπή αποσκευών.
 • Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλιζομένους παγκοσμίως υπό τον όρο ότι αυτοί βρίσκονται μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους στην Ελλάδα, σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιομέτρων. Σε περίπτωση ταξιδίου εκτός Ελλάδος η κάλυψη ισχύει για τη χώρα που συγκεκριμένα αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης. Ρητά ορίζεται ότι σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε χώρα υπάρχει εξωτερικός πόλεμος (κηρυγμένος ή ακήρυκτος), εμφύλιος πόλεμος, επανάσταση, πραξικόπημα και πολιτικές ταραχές, αποκλείεται κάθε επέμβαση της Εταιρίας εντός της χώρας αυτής.
 • Μόνιμη διαμονή και διεύθυνση του ασφαλιζομένου είναι πάντοτε αυτές που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο εκτός αν γνωστοποιηθεί αλλαγή, με γραπτή δήλωση προς τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. Η επίδοση ή η αποστολή εγγράφων από την Εταιρία στη διεύθυνση που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ή στην τελευταία δήλωση αλλαγής κατοικίας, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν στον συμβαλλόμενο. Στις περιπτώσεις ασφάλισης για χρονική περίοδο μέχρι τριάντα (30) ημέρες, μόνιμη διαμονή είναι αυτή που δηλώνει και αποδεικνύει σχετικά στην Εταιρία ο ασφαλιζόμενος κατά την αίτησή του προς αποζημίωση.
 • Η κάλυψη κάθε ασφαλιζομένου τερματίζεται αυτόματα:
  • Σε κάθε περίπτωση με τη λήξη ή την ακύρωση του ασφαλιστηρίου.
  • Μόλις ο κυρίως ασφαλιζόμενος συμπληρώσει το εβδομηκοστό πέμπτο (75) έτος της ηλικίας του.
 • Α. Δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι που η επέλευσή τους οφείλεται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά, σε: Εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυκτο), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, εγκληματική ενέργεια του ασφαλιζομένου ή απόπειρα διάπραξης αυτής, πυρηνική ή ατομική ενέργεια.
  Β. Υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλιση διαρκεί πάνω από τριάντα (30) ημέρες, δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι που η επέλευση τους οφείλεται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά, σε:
  • Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας.
  • Χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών και επιπλοκές αυτής.
  • Υπερβολική χρήση αλκοόλ καθώς και σε χρήση αλκοόλ που υπερβαίνει τα εκ του νόμου επιτρεπόμενα όρια.
  • Προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσους, ασθένειες ή παθήσεις, επιπλοκές και επακόλουθα αυτών, καθώς και αναρρωτικές καταστάσεις.
  • Διανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές και ψυχιατρικές παθήσεις.
  • AIDS και λοιπές λοιμώδεις νόσους.
  • Επαγγελματική συμμετοχή σε οποιοδήποτε άθλημα.
  • Περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται μεν από την εργατική νομοθεσία ως εργατικά ατυχήματα δεν συντρέχουν όμως γι’ αυτά οι προϋποθέσεις του ατυχήματος, κατά τα οριζόμενα παραπάνω.
  • Εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας, οποιασδήποτε χώρας, ή οργανισμού.
  • Κίνδυνο που η επέλευσή του έχει άμεση αιτία διάπραξη εκ μέρους του ασφαλιζομένου ποινικά τιμωρούμενης πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσμα.
  • Δεν καλύπτονται καταστάσεις οι οποίες προβλέπεται ότι θα επιδεινωθούν λόγω της υγειονομικής μεταφοράς.

  Γ. Ειδικά, δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο:
  • Έγκυοι άνω των τεσσάρων (4) μηνών.
  • Η μεταφορά σορού σε περίπτωση θανάτου κατά το χρονικό διάστημα μετακίνησης του ασφαλιζομένου για την πραγματοποίηση θεραπείας συνεπεία χρόνιας πάθησης.
 • Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόμενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόμενο στην πρώτη σελίδα του παρόντος, αναφορικά με την διάρκεια ισχύος της κάλυψης και καταβάλλεται εφ άπαξ κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση.
 • Εφόσον η σύμβαση ασφάλισης διαρκεί πέραν των 30 ημερών:
  • Κατά τη σύναψη της ασφάλισης ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να περιγράψει με ειλικρίνεια στην Εταιρία την κατάσταση της υγείας του, τις συνθήκες του επαγγέλματός του και γενικά να δηλώσει όλα τα περιστατικά που είναι απαραίτητα για να εκτιμήσει η Εταιρία τον κίνδυνο που αναλαμβάνει, όπως όλες αυτές οι πληροφορίες ζητούνται στην αίτηση για ασφάλιση. Αν ο ασφαλιζόμενος από δόλο κάνει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει οτιδήποτε σχετικά με τις ανωτέρω πληροφορίες, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την ασφάλιση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της ψευδούς δήλωσης ή της αποσιώπησης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας (τερματισμός της ισχύος της ασφάλισης) επέρχονται αμέσως από την πραγματοποίησή της. Αν όμως συμβεί περιστατικό εντός της παραπάνω προθεσμίας, ή πριν περιέλθει η ψευδής δήλωση ή η αποσιώπηση σε γνώση της Εταιρίας, αυτή απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσματος.
  • Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ο συμβαλλόμενος και ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στην Εταιρία κάθε μεταβολή του επαγγέλματος και της διεύθυνσης της κατοικίας ή της εργασίας τους.
 • Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που φέρουν υπογραφή των εξουσιοδοτημένων οργάνων της. Διευκρινίζεται ότι έγγραφα που υπογράφονται από πρόσωπα που διαμεσολαβούν για τη σύναψη της ασφάλισης ή τη διατήρησή της σε ισχύ δε δεσμεύουν τηνΕταιρία.
 • Σε περίπτωση που η ασφάλιση διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, η Εταιρία χορηγεί στον ασφαλιζόμενο την ατομική κάρτα ασφάλισης.
 • Κάθε φόρος ή τέλος που έχει σχέση με το ασφαλιστήριο και τις βάσει αυτού δοσοληψίες όπως φόροι, τέλη ή άλλα δικαιώματα υπέρ τρίτων, βαρύνουν τον Συμβαλλόμενο, ή τον ασφαλιζόμενο με το παρόν ασφαλιστήριο ανάλογα με την περίπτωση, ανεξάρτητα αν επιβάλλονται με διατάξεις που θεσπίσθηκαν πριν ή μετά από την έκδοση του ασφαλιστηρίου.
 • Όλες οι προβλεπόμενες από τα κατ ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων του ασφαλιστηρίου καλύψεις παρέχονται από την Εταιρία σε περίπτωση επέλευσης των αναφερομένων στο ασφαλιστήριο κινδύνων, είτε απ ευθείας, είτε μέσω τρίτων με τους οποίους η Εταιρία συνεργάζεται προς το σκοπό αυτό, υπό τον όρο ότι:
  • αυτή ειδοποιήθηκε σχετικά στο Συντονιστικό της Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και της γνωστοποιήθηκαν, εκτός από τα άλλα στοιχεία που θα ζητήσει, ο αριθμός του ασφαλιστηρίου καθώς και το όνομα του γιατρού που επιλήφθηκε του περιστατικού, καθώς άλλες πληροφορίες όπου αυτό απαιτείται,
  • αυτή διαπίστωσε ότι επήλθε κίνδυνος που καλύπτεται με βάση τα αναφερόμενα στους όρους του ασφαλιστηρίου.

  Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να παράσχει αμέσως στην Εταιρία οποιοδήποτε στοιχείο ή παραστατικό απαιτείται προς απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων κάλυψής του από το ασφαλιστήριο. Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος μπορεί, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου, να προβάλει αξίωση κατά της Εταιρίας, υποχρεούται να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα καθιστούσε μεγαλύτερη την έκταση των συνεπειών του γεγονότος εξ αιτίας του οποίου μπορεί να προβάλει την αξίωση και να ειδοποιήσει την Εταιρία το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα που αυτό έλαβε χώρα. Πριν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά ή πριν ολοκληρωθούν από την Εταιρία όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση με το περιστατικό, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε πληρωμή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των συνεπειών του, δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν αναγνώριση υποχρέωσής της για καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης. Κάθε καταβολή της Εταιρίας οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται με την υλοποίηση παροχής γίνεται στα Κεντρικά Γραφεία της. Παράλειψη του ασφαλιζομένου να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις συνεπάγεται τις συνέπειες που προβλέπονται από το Νόμο.
 • Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δε θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δε θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζεται το άρθρο 4 και οι παράγραφοι 3,4,5,6 και 7 του άρθρου 3 Ν.2496/97.
 • (Καλύψεις καταβολής συγκεκριμένων άμεσων ζημιών)
  Αν το ασφαλισμένο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Η Εταιρία δικαιούται στην περίπτωση εκ δόλου μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 και στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 Ν. 2496/1997, κρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Κάθε ζημιά που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, θα κατανέμεται σε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και όχι εις ολόκληρο. Εάν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς κοινή συντονίστρια ασφαλιστική εταιρία, η κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ αναλογία του ασφαλισμένου σε αυτήν ποσοστού (συνασφάλιση).
 • Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά επαγγελματικής ή εμπορικής φύσης την οποία τυχόν υπέστη κάθε ασφαλιζόμενος ή άλλος από την βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου επέμβασή της προς παροχή οποιασδήποτε προβλεπομένης από το ασφαλιστήριο κάλυψης. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η Εταιρία, κατά την επέμβαση της προς παροχή οποιασδήποτε προβλεπόμενης από το ασφαλιστήριο κάλυψης, συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες διοικητικούς και υγειονομικούς κανόνες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • (Πλην της καταβολής αποζημίωσης για θάνατο από ατύχημα)
  Εάν ο ασφαλιζόμενος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημίας κατά οιουδήποτε τρίτου προκαλέσαντος το περιστατικό, η αξίωση περιέρχεται αυτομάτως στην Εταιρία, στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε.
 • Αν μετά τη χορήγηση από την Εταιρία σε οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο, οποιασδήποτε παροχής προβλεπομένης από το ασφαλιστήριο, αποδειχθεί ότι το περιστατικό συνεπεία του οποίου χορηγήθηκε αυτή, δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρία τη σχετική δαπάνη στην οποία αυτή υποβλήθηκε εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημέρα της σχετικής ειδοποίησής του.
 • Σε περίπτωση πραγματοποίησης μεταφοράς, κατ εφαρμογή των Ειδικών ασφαλιστικών όρων του παρόντος συμβολαίου, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει τους τίτλους μεταφοράς (εισιτήρια) που διαθέτει ο ασφαλιζόμενος ή να ζητήσει από τον ασφαλιζόμενο αυτό, το χρηματικό ποσό, που του επιστράφηκε από τον φορέα έκδοσης των εν λόγω τίτλων μεταφοράς.