Ταξιδιωτική Ασφάλιση

 • Δίπλα στην επιθυμία σου για Καλύτερα Ταξίδια!

Πίνακας Καλύψεων

Ειδικοί Όροι

 • Αν συνεπεία περιστατικού (ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας), προβλεπομένου στο άρθρο 1 των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου, ο ασφαλιζόμενος περιήλθε σε αδυναμία να συνεχίσει τη μετακίνησή του, η Εταιρία, θα φέρει σε επαφή το συντονιστή γιατρό της ή το συντονιστή γιατρό των τρίτων στο εξωτερικό με τους οποίους αυτή συνεργάζεται, με το γιατρό του Νοσοκομείου ως ορίζεται στην παράγραφο «η» του άρθρου 1 των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου, όπου προσφέρθηκαν στον ασφαλιζόμενο οι δυνάμενες να του παρασχεθούν σ αυτό ιατρικές υπηρεσίες. Εφ όσον από την τηλεφωνική επαφή και συνεννόηση των δύο γιατρών διαπιστωθεί ότι η κατάσταση της υγείας του ασφαλιζομένου χρήζει περαιτέρω αντιμετώπισης σε άλλο κατάλληλο για την περίπτωση Νοσοκομείο και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την κρίση του γιατρού που έχει επιληφθεί του περιστατικού, η μεταφορά, εκτός από επιβεβλημένη, είναι και επιτρεπόμενη, η Εταιρία θα αναλάβει την οργάνωση και πραγματοποίηση αυτής στο πλησιέστερο κατάλληλο για την αντιμετώπιση του περιστατικού Νοσοκομείο. Ως εκ του περισσού διευκρινίζεται ότι ως αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται η τυχόν ανάγκη αποκατάστασης των συνεπειών του συμβάντος. Αν η Εταιρία, για οποιοδήποτε λόγο, αδυνατεί να αναλάβει έγκαιρα την οργάνωση αυτής της μεταφοράς, η υποχρέωσή της περιορίζεται στην αποζημίωση των εξόδων που θα πραγματοποιηθούν για την κατόπιν υπόδειξής της υγειονομική μεταφορά του παθόντος ασφαλιζομένου, μέχρι του ποσού των 600,00 Ευρώ, κατ ανώτατο όριο, για τη μεταφορά του εντός της χώρας μόνιμης διαμονής και μέχρι του ποσού των 3.000,00 Ευρώ για τη μεταφορά του από το εξωτερικό προς τη χώρα μόνιμης διαμονής ή σε άλλο σημείο του εξωτερικού. Η Εταιρία, μετά τη μεταφορά του καλυπτομένου παθόντος ασφαλισμένου στο κατάλληλο, πλησιέστερο προς τον τόπο του περιστατικού Νοσοκομείο, έχει, εν συνεχεία, το δικαίωμα να μεταφέρει αυτόν σε κατάλληλο πλησιέστερο προς τον τόπο της μόνιμης διαμονής του Νοσοκομείο, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταφορά επιτρέπεται, κατά την κρίση των θεραπόντων ιατρών του Νοσοκομείου. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί, ανάλογα με την περίπτωση, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο της Εταιρίας ή τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, εάν δηλαδή απαιτούνται συνθήκες υγειονομικής μεταφοράς για τη μετακίνηση του ασφαλιζομένου, τόσο αυτές, όσο και το κατάλληλο μέσο θα αποφασιστούν από κοινού από τον συντονιστή ιατρό της Εταιρίας και τον ιατρό που επιλήφθηκε του περιστατικού. Επ αυτού διευκρινίζεται ότι εάν για τη μετακίνηση του ασφαλιζομένου δεν απαιτούνται συνθήκες υγειονομικής μεταφοράς, η Εταιρία δεν έχει άλλη υποχρέωση αποζημίωσης του μέσου μετακίνησης, έναντι του ασφαλιζομένου.
  Αν όμως, για οποιοδήποτε λόγο, καθίσταται δυσχερής η ανάληψη της έγκαιρης οργάνωσης και πραγματοποίησης της μεταφοράς από την Εταιρία, η υποχρέωση αυτής περιορίζεται στην αποζημίωση του καλυπτομένου παθόντος των εξόδων που θα πραγματοποιήσει για την κατόπιν υπόδειξης της Εταιρίας υγειονομική μεταφορά του, κατά τα προαναφερόμενα, μέχρι μεν του ποσού των Ευρώ 400,00 κατ' ανώτατο όριο προκειμένου για μεταφορά εντός της χώρας μόνιμης διαμονής, μέχρι δε του ποσού των Ευρώ 2.000,00 κατ' ανώτατο όριο προκειμένου για μεταφορά από το εξωτερικό στην χώρα μόνιμης διαμονής. Επιπλέον, και μόνο για περιστατικό που συνέβη εκτός της χώρας μόνιμης διαμονής του παθόντος, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. ζ’ του άρθρου 1 των Γενικών Όρων, αν ο ασφαλιζόμενος διακομιστεί από τον τόπο του περιστατικού με υγειονομικό μέσο τρίτων σε πλησιέστερο κέντρο Α΄ Βοηθειών προκειμένου να αντιμετωπισθεί άμεσα, η Εταιρία θα αποζημιώσει το κόστος της διακομιδής με την καταβολή ποσού έως 600,00 Ευρώ, κατ ανώτατο όριο. Ρητά ορίζεται ότι η Εταιρία δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στον μεταφερόμενο παθόντα συνεπεία της κατάστασης της υγείας του, καθώς οποιαδήποτε μεταφορά ή μετακίνησή του κατά τα ανωτέρω γίνεται πάντα κατόπιν σχετικής υποδείξεως των θεραπόντων ιατρών.
 • Η Εταιρία θα παρέχει στον ασφαλιζόμενο μέσω του Συντονιστικού Κέντρου άμεσης Βοήθειας στην Ελλάδα και σε 24ωρη βάση, ιατρικές συμβουλές σχετικά με κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας που μπορεί να οδηγήσει ή όχι σε υγειονομική μεταφορά, πληροφορίες υγειονομικής φύσεως, σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις υγιεινής που απαιτείται να πληρούνται από τους υγειονομικούς κανονισμούς της Ελλάδος ή της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδεύσει (εμβόλια, προληπτικά μέτρα κλπ.) καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με εφημερεύοντα νοσοκομεία, ιατρούς κλπ. εντός Ελλάδας.
 • Σε περίπτωση που η Εταιρία αναλάβει, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου, την υγειονομική μεταφορά του ασφαλιζομένου, θα αναλάβει επίσης και την κάλυψη των εξόδων επιστροφής στον τόπο της μόνιμης διαμονής τους των λοιπών μη παθόντων μελών της οικογενείας του (σύζυγος και τέκνα ως 18 ετών), τα οποία τυχόν συνόδευαν τον ασφαλιζόμενο. Και στην παροχή αυτή ισχύει ο προαναφερόμενος περιορισμός της υποχρέωσης της Εταιρίας στην αποζημίωση των εξόδων που θα πραγματοποιήσει καθένα από τα παραπάνω μέλη, για την κατόπιν υπόδειξης της Εταιρίας επιστροφή του στον τόπο της μόνιμης διαμονής του, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο καθίσταται δυσχερής η ανάληψη της έγκαιρης εξεύρεσης του μεταφορικού μέσου, προς πραγματοποίηση της επιστροφής, μέχρι μεν του ποσού των Ευρώ 100,00 κατ ανώτατο όριο, προκειμένου για μεταφορά εντός της χώρας μόνιμης διαμονής, μέχρι δε του ποσού των Ευρώ 500,00 κατ ανώτατο όριο, προκειμένου για μεταφορά από το εξωτερικό στην χωρά μόνιμης διαμονής. Αν όμως η κατά τα ανωτέρω επιστροφή πραγματοποιηθεί με τραίνο, πλοίο ή αεροπλάνο σε οικονομική θέση, η Εταιρία θα αποζημιώσει για ολόκληρο το ποσό των πραγματοποιηθέντων εξόδων για την, σε τέτοια θέση, μεταφορά.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία συνοδοί του από περιστατικό παθόντος ασφαλιζομένου, είναι και παιδιά εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του, ηλικίας μέχρι δέκα πέντε (15) ετών που δεν έχουν μαζί τους κανένα άλλο συνοδό πλην του παθόντος, απαιτείται δε τουλάχιστον δωδεκάωρη παραμονή του παθόντος σε Νοσοκομείο προς νοσηλεία του, η Εταιρία θα χορηγήσει σε έναν (1) στενό συγγενή του, που θα επιλέξει αυτή, σε περίπτωση ου θα εμφανισθούν περισσότεροι, ένα (1) εισιτήριο για αεροπλάνο γραμμής ή άλλο πρόσφορο μέσο, μετ επιστροφής στον τόπο της μόνιμης διαμονής του, προκειμένου να μεταβεί στον τόπο του περιστατικού για να αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών.
 • Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζομένου, η Εταιρία θα αναλάβει την διεκπεραίωση των απαιτουμένων διαδικασιών για τη μεταφορά της σορού του μέχρι τον τόπο της ταφής του στην χώρα μόνιμης διαμονής του και θα καλύψει τα σχετικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταρίχευσης, μέχρι μεν του ποσού των Ευρώ 3.500,00 κατ' ανώτατο όριο, προκειμένου για μεταφορά από το εξωτερικό μέχρι τον επιλεγέντα τόπο ταφής στην χώρα μόνιμης διαμονής. Εφόσον ο θάνατος επέλθει στην χώρα μόνιμης διαμονής, η Εταιρία θα καλύψει τα κατά τα ανωτέρω σχετικά έξοδα μεταφοράς της σορού, μέχρι του ποσού των Ευρώ 1000,00 Ευρώ, κατ' ανώτατο όριο. Ρητώς ορίζεται ότι η Εταιρία δεν αναλαμβάνει την μεταφορά σορού σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζομένου κατά το χρονικό διάστημα της μετακίνησης του για την πραγματοποίηση θεραπείας συνεπεία χρόνιας πάθησης. Τέλος, ορίζεται ότι η Εταιρία δεν αναλαμβάνει την μεταφορά σορού σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μετά την λήξη του παρόντος παρ ότι το περιστατικό όπως ορίζεται στην παρ. ζ του άρθρου 1 των Γενικών Όρων συνέβη κατά την διάρκεια της ισχύος του. Οποιαδήποτε τυχόν υπέρβαση των ανωτάτων αυτών ορίων θα βαρύνει αποκλειστικά τους στενούς συγγενείς του θανόντος ασφαλιζομένου. Τα έξοδα ενταφιασμού και τελετής βαρύνουν επίσης αποκλειστικά και μόνο τους στενούς συγγενείς του θανόντος ασφαλιζομένου και θα καταβάλλονται απ' ευθείας απ' αυτούς χωρίς καμιά ανάμιξη της Εταιρίας. Εφ όσον ο αποβιώσας ασφαλιζόμενος συνοδευόταν από εξαρτημένα μέλη της οικογενείας του ή από τους γονείς του στην περίπτωση που αποθανών ήταν παιδί, τότε η Εταιρία θα αναλάβει τη μέριμνα και κάλυψη των εξόδων αποκλειστικά και μόνο της επιστροφής στον τόπο της μόνιμης διαμονής τους των λοιπών μη παθόντων ασφαλισμένων, με αεροπλάνο γραμμής, ή με άλλο πρόσφορο μέσο.
 • Καλύπτεται η αποζημίωση συνεπεία κλοπής μιας (1) μόνο αποσκευής, ήτοι, βαλίτσας ή ταξιδιωτικής τσάντας μέχρι το ποσό των 300,00 Ευρώ. Η κλοπή θα πρέπει να δηλωθεί στην πλησιέστερη προς τον τόπο που έγινε αυτή αστυνομική αρχή και επισήμως θεωρημένο από την εν λόγω αστυνομική αρχή αντίγραφο της δήλωσης πρέπει να προσκομισθεί από τον ασφαλιζόμενο στην Εταιρία. Δεν καλύπτεται από το παρόν άρθρο η κλοπή των παρακάτω αντικειμένων:
  • Χαρτονομισμάτων, πιστωτικών τίτλων (συναλλαγματικών, γραμματίων και επιταγών) αξιόγραφων και χρεογράφων εν γένει και οποιωνδήποτε τίτλων σε διαταγή ανωνύμων ή ονομαστικών, ταξιδιωτικών επιταγών, εγγράφων, χειρογράφων, υπηρεσιακών εντύπων, διαβατηρίων και εγγράφων αποδεικτικών ταυτότητας. Γνησίων μαργαριταριών, πολυτίμων ή ημιπολύτιμων λίθων, κοσμημάτων, πινάκων, χρυσαφικών, ασημικών, αντικειμένων τέχνης εν γένει.
  • Αρωμάτων, ευπαθών εδωδίμων και κάθε είδους τροφίμων.
  • Αποσκευών χρησιμοποιουμένων για επαγγελματικούς σκοπούς.
  • Ζημιές που οφείλονται σε κατάσχεση ή κατακράτηση από τις τελωνειακές αρχές ή από άλλες αρχές.
  • Ζημιές σε αποσκευές που αποστέλλονται χωρίς συνοδό.
 • Η Εταιρία καλύπτει, με τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω, τα πραγματοποιηθέντα έξοδα για την περίθαλψη του ασφαλιζομένου σε Νοσοκομείο εκτός της χώρας μόνιμης διαμονής του και όχι σε εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου συνεπεία περιστατικού που συνέβη:
  • Για ημερήσια Νοσήλια (δωμάτιο και τροφή) μέχρι πέντε (5) μέρες, κατ' ανώτατο όριο Ευρώ 200,00/ημέρα.
  • Για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εντός Νοσοκομείου, κατ' ανώτατο όριο, Ευρώ 1.000,00.
  • Για αμοιβή χειρουργού, κατ' ανώτατο όριο, Ευρώ 1.000,00. Ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι όλα τα προαναφερόμενα κατά παροχή μεγέθη αποτελούν ανώτατα όρια και καλύπτουν μόνο έξοδα που πραγματοποιήθηκαν. Αν ο ασφαλιζόμενος εισπράξει για την ίδια νοσηλεία αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφάλιση ιδιωτική ή κοινωνική, Ταμείο Υγείας κ.λπ.) τότε καταβάλλεται σ' αυτό από την Εταιρία η διαφορά που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην αποζημίωση που εισέπραξε και στα ποσά που πράγματι δαπάνησε. Σε καμιά περίπτωση όμως η διαφορά που θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια. Η Εταιρία καλύπτει τα νοσήλια (δωμάτιο και τροφή) σε δίκλινο δωμάτιο που πλήρωσε το καλυπτόμενο πρόσωπο για κάθε μέρα της νοσηλείας του μέχρι πέντε (5) μέρες κατ' ανώτατο όριο και για ποσό τη μέρα που να μην υπερβαίνει αυτό που αναφέρεται παραπάνω. Η Εταιρία (με την προϋπόθεση πώς έγινε νοσηλεία σε Νοσοκομείο) καλύπτει και τα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της αμοιβής του χειρουργού πού πραγματοποιήθηκαν και χρεώθηκαν από το Νοσοκομείο, καθώς επίσης την αμοιβή της αποκλειστικής νοσοκόμας, εφόσον υπάρχει το σχετικό νόμιμο δικαιολογητικό παραστατικό. Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος δεν μπορεί να παράσχει στο Νοσοκομείο την τυχόν απαιτούμενη εγγύηση για την εισαγωγή του σ' αυτό ή να καταβάλει σ' αυτό τα σχετικά έξοδα μετά τη νοσηλεία του, η Εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι το περιστατικό καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στο Νοσοκομείο τη σχετική εγγύηση μέχρι του ποσού των προαναφερομένων κατά παροχή ανωτάτων ορίων καλυπτομένων εξόδων, μειωμένου κατά το ποσό των κάθε φύσης φόρων και τελών που παρακρατούνται από την Εταιρία κατά την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στον ασφαλιζόμενο και στη συνέχεια να καταβάλει απευθείας στο Νοσοκομείο, αφού λάβει τα σχετικά πρωτότυπα νόμιμα δικαιολογητικά παραστατικά, το ποσό των πραγματοποιηθέντων σχετικών εξόδων μέχρι τα όρια αυτά για λογαριασμό του ασφαλιζομένου, εξοφλούμενης κατά το ισόποσο (δηλαδή περιλαμβανομένου και του ποσού των φόρων και τελών) της υποχρέωσής της έναντι αυτού. Ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι η εξόφληση του υπολοίπου ποσού των εξόδων στο Νοσοκομείο γίνεται από τον ασφαλιζόμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση από την Εταιρία της προαναφερομένης εγγύησης καθώς και στη συνέχεια της καταβολής των εξόδων στο Νοσοκομείο είναι αφ' ενός μεν ο ασφαλιζόμενος να εκφράσει τη σχετική κατά περίπτωση βούλησή του εγγράφως προς το Νοσοκομείο αμέσως από την εισαγωγή του σ' αυτό, αφ' ετέρου δε να ειδοποιήσει συγχρόνως την Εταιρία για τη βούλησή του αυτή προκειμένου η Εταιρία να ενεργήσει σχετικά. Αν ο ασφαλιζόμενος δεν κάνει χρήση του παραπάνω δικαιώματος να ζητήσει από την Εταιρία τη για λογαριασμό του απ' ευθείας καταβολή στο Νοσοκομείο των σχετικών εξόδων κατά τα προαναφερόμενα και καταβάλλει ο ίδιος στο Νοσοκομείο το ποσό των σχετικών εξόδων, υποχρεούται να προσκομίσει στην Εταιρία τα σχετικά πρωτότυπα νόμιμα δικαιολογητικά παραστατικά των πραγματοποιηθέντων εξόδων, προκειμένου να του καταβληθεί η σχετική αποζημίωση, εντός της προθεσμίας της οριζόμενης στο άρθρο 12 των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να εξετάζει, με έξοδά της και με γιατρό που η ίδια ορίζει, οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Τυχόν άρνηση του ασφαλιζομένου να υποβληθεί στην εξέταση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματός του για την λήψη των προαναφερομένων παροχών. Δεν καλύπτεται από το παρόν άρθρο η εγκυμοσύνη και οι συνέπειες αυτής, καθώς και οι επιπλοκές της και τα επακόλουθα αυτών.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία, συνεπεία της κατάστασης της υγείας του παθόντος ασφαλιζομένου από περιστατικό που του συνέβη, δεν επιτρέπεται η από το Νοσοκομείο στο οποίο τυχόν μεταφέρθηκε μεταφορά του στον τόπο της μόνιμης διαμονής του και επιβάλλεται η παραμονή και νοσηλεία του σ αυτό πέραν των πέντε (5) ημερών, η Εταιρία θα χορηγήσει σ ένα στενό συγγενή του, που θα επιλέξει αυτή, σε περίπτωση που θα εμφανισθούν περισσότεροι, ένα (1) εισιτήριο για αεροπλάνο της γραμμής, ή άλλο πρόσφορο μέσο, μετ επιστροφής στον τόπο της μόνιμης διαμονής του, προκειμένου να τον επισκεφθεί στο εν λόγω Νοσοκομείο. Η εν λόγω παροχή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφ όσον ο παθών ασφαλιζόμενος δεν συνοδεύεται από κάποιο ενήλικα στενό συγγενή του (Α’ βαθμού).
 • Σε περίπτωση που υλοποιηθεί η παραπάνω αναφερόμενη στο άρθρο 8 παροχή, η Εταιρία, θα καλύψει τα έξοδα ξενοδοχείου στον συγκεκριμένο συγγενή, στον οποίο εδόθη εισιτήριο μετάβασης και επιστροφής, κατά το χρόνο που διαρκεί η νοσηλεία του παθόντος, για πέντε (5) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο και μέχρι μεν ποσού Ευρώ 100,00 ημερησίως στο εξωτερικό μέχρι δε ποσού Ευρώ 50,00 Ευρώ ημερησίως εντός της χώρας μόνιμης διαμονής. Η εν λόγω αποζημίωση θα καταβάλλεται από την Εταιρία στο δικαιούχο, αφού προσκομισθούν σε αυτήν οι σχετικές πρωτότυπες αποδείξεις.
 • Σε περίπτωση θανάτου στη χώρα μόνιμης διαμονής του ασφαλιζομένου στενού συγγενούς του, συνεπεία του οποίου (θανάτου) θα υπάρξει διακοπή του ταξιδιού το οποίο τυχόν ο ασφαλιζόμενος έχει πραγματοποιήσει και πρόωρη επιστροφή του στον τόπο της μόνιμης διαμονής του, η Εταιρία θα χορηγήσει στον ασφαλιζόμενο ένα (1) εισιτήριο για αεροπλάνο της γραμμής, ή άλλο πρόσφορο μέσο μετ’ επιστροφής, προκειμένου να έλθει στον τόπο της μόνιμης διαμονής του, και να επιστρέψει στον τόπο που διέκοψε το ταξίδι του, υπό τον όρο ότι το εισιτήριο αυτό θα χρησιμοποιηθεί εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα του θανάτου, άλλως θα πρέπει να επιστραφεί αμέσως στην Εταιρία.
 • Έκταση κάλυψης
  Καλύπτονται οι δαπάνες που προέρχονται, με άμεσο τρόπο, από την απόκρουση ή την ικανοποίηση εκ μέρους του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου, αξιώσεων τρίτων για αποκατάσταση υλικών ζημιών οι οποίες γεννήθηκαν σύμφωνα με το νόμο από υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις κατά το χρόνο της ασφαλιστικής περιόδου, όπως αυτός ορίζεται στους γενικούς όρους. Διακανονισμός ζημίας
  • Η αποζημίωση υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την αξία που έχουν τα ζημιωθέντα τυχόν αντικείμενα, κατά το χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Ως αξία των ζημιωθέντων αντικειμένων λαμβάνεται η τρέχουσα (πραγματική) ή, αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτών (αγοράς). Η αποζημίωση (μερική ή ολική) θα καταβάλλεται σε Ευρώ στα Γραφεία της Εταιρίας. Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς η Εταιρία έχει το δικαίωμα:
   • είτε να αποζημιώσει το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο, απαλλασσόμενη από κάθε άλλη ευθύνη της, δικαστική ή εξώδικη, έναντι των τρίτων
   • είτε να αποζημιώσει κατευθείαν τους τρίτους για τις αξιώσεις τους, εκτός εάν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δηλώσει εγγράφως, ότι απαλλάσσει την Εταιρία από οποιαδήποτε υποχρέωσή της
  • Σε καμιά περίπτωση η Εταιρία δεν υποχρεούται να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, μεγαλύτερο από το ασφαλιστικό (π.χ. τόκοι, έξοδα κλπ.). Ευθύνεται μόνο για τις ζημιές που συνδέονται άμεσα με το ατύχημα, αλλά δεν έχει καμιά υποχρέωση για αποθετικές ζημιές ή για ζημιές από στέρηση νομής ή κατοχής του αντικειμένου που καταστράφηκε και για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά (π.χ. διάλυση μίσθωσης κλπ.) ή για μείωση αγοραστικής αξίας, έστω και αν αυτές προέρχονται από το ατύχημα.

  Εξαιρέσεις
  Δεν καλύπτονται ζημιές ή απώλειες που έχουν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο ή ως συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω:
  • Πράξεις ή παραλείψεις που προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζομένου ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους ή των νόμιμων αντιπροσώπων τους ή των εκπροσώπων τους ή των προσώπων που έχουν προστεθεί από αυτούς.
  • Πολεμικά γεγονότα ή ενέργειες, εμφύλιο πόλεμο, στάση ή λαϊκές ταραχές, απεργίες, διαδηλώσεις, τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορές, από διαταγή οποιασδήποτε Αρχής, κατάσταση πολιορκίας και παρόμοιες περιπτώσεις. Επίσης από πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, ιονίζουσες ή άλλες ακτινοβολίες, καθώς και κάθε είδους πεδία, όπως ηλεκτρομαγνητικά, ραδιενεργό μόλυνση, οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα ή κατάλοιπο, καθώς και από τη χρήση ή κατοχή ραδίου ή άλλων ραδιενεργών ουσιών.
  • Κατασκευή και/ή παραγωγή, αποθήκευση, γόμωση, επεξεργασία, μεταφορά ή χρήση πυροτεχνημάτων, επικρουστήρων, πυρομαχικών, νιτρογλυκερίνης και κάθε είδους εκρηκτικών, αερίων και /ή αερίων υπό πίεση σε δοχεία (η εξαίρεση δεν ισχύει για αέρια χρησιμοποιούμενα αποκλειστικά σε οικιακές εφαρμογές) ή τοξικών ουσιών.
  • Σεισμό, κατολίσθηση, πλημμύρες, καταιγίδες, θύελλες ή άλλα φυσικά φαινόμενα. Ελαττωματική αποχέτευση, ρύπανση ή κάθε είδους μόλυνση μέσα ή επάνω στο έδαφος, στην ατμόσφαιρα ή σε οποιαδήποτε υδάτινη οδό ή υδάτινο σώμα, καθώς και από δηλητηρίαση οποιασδήποτε φύσης.
  • Κλονισμό ή μετακίνηση ή εξασθένηση των υποστηριγμάτων ή των θεμελίων ακινήτων ή από καθιζήσεις που σχετίζονται με την καλυπτόμενη ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζομένου.
  • Ζώα, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, ποδήλατα, οποιουδήποτε είδους αυτοκινούμενα οχήματα, θαλάσσια σκάφη, πλωτά μέσα και αεροσκάφη παντός είδους, από ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα, μηχανήματα έργων άνω των 5 τόνων και γερανούς. Από τη φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση, παραλαβή ή και συλλογή εμπορευμάτων και άλλων πραγμάτων από χερσαίο, πλωτό ή εναέριο μεταφορικό μέσο.
  • Πυρκαγιά ανεξάρτητα από την αιτία της, έκρηξη ή βραχυκύκλωμα.
  • Ατυχήματα ή ζημιές σε συγγενικά πρόσωπα μέχρι και το δεύτερο βαθμό εφόσον υπήρχε συνοίκηση κατά το χρόνο του ζημιογόνου γεγονότος. Εφόσον ο ασφαλιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο δεν καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται στους εταίρους, στα μέλη της οικογένειάς τους και στα πρόσωπα που έχουν προστηθεί από το ασφαλιζόμενο νομικό πρόσωπο.
  • Ατυχήματα ή ζημιές που αφορούν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση ή σχέση εργασίας, ή έργου ή εταιρική σχέση, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή με αφορμή αυτήν.
  • Ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του λήπτη της ασφάλισης ή /και του ασφαλιζομένου ή σε περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας τρίτων που έχουν μισθωθεί ή παραχωρηθεί στον ασφαλιζόμενο, ή βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο, τη φύλαξη, τη φροντίδα ή την εποπτεία του.
  • Ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται ως συνέπεια συμβατικής υποχρέωσης του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου.
  • Που προκαλούνται από πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήμηση (απλή ή συκοφαντική) ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Που προκαλούνται από εμπορεύματα ή προϊόντα μετά την παράδοσή τους σε τρίτους, τα οποία είτε ο ασφαλιζόμενος είτε τρίτος για λογαριασμό του, πούλησε, προμήθευσε, κατασκεύασε, επισκεύασε, συντήρησε, μεταποίησε ή επεξεργάστηκε.
  • ου έχουν σχέση με την επαγγελματική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου, κυρίως από διάγνωση, συμβουλή, σχεδιασμό, καθορισμό προδιαγραφών, ή οποιαδήποτε άλλη πλημμελή παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια και κατά την εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 • Εάν επέλθει θάνατος του ασφαλιζομένου συνεπεία ατυχήματος, η Εταιρία θα καταβάλει στον δικαιούχο το προβλεπόμενο για την περίπτωση θανάτου ασφαλιστικό ποσό. Προϋπόθεση για την καταβολή του είναι ο θάνατος να επήλθε άμεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια της κάλυψης και πάντως μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την ημέρα του ατυχήματος. Αν δικαιούχος συντελέσει «εκ προθέσεως» με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα, στη συντόμευση της ζωής του ασφαλιζομένου, η ασφάλιση, ως προς αυτόν, γίνεται αυτοδικαίως άκυρη και ανυπόστατη υπέρ της Εταιρίας και δεν παράγει καμία υποχρέωση σε βάρος της. Απαραίτητα δικαιολογητικά:
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Πιστοποιητικό θανάτου από ιατρό ή νοσοκομείο.
  • Πιστοποιητικό της Εφορίας για τη δήλωση του ασφαλιστικού ποσού.
  • Κληρονομητήριο.
  • Αν για το θάνατο του ασφαλιζομένου έχει σχηματισθεί ποινική δικογραφία, πρέπει να προσκομισθούν και όλα τα σχετικά έγγραφα.
  Εκτός όμως από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Εταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του, από το οποίο απορρέει η αξίωση αυτή. δεν καλύπτονται:
  • Περιπτώσεις αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση (μόνιμη ή προσωρινή)του ασφαλιζόμενου.
  • Περιπτώσεις όπου ο ασφαλιζόμενος πάσχει από παραλυσία, επιληψία, νευρασθένεια ή βρίσκεται σε κατάσταση μέθης σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κ.Ο.Κ. (ως οδηγός αυτοκινήτου) ή είναι αλκοολικός ή τοξικομανής ή ανάπηρος.
  • Περιπτώσεις που οφείλονται σε ανώτερη βία, όπως σεισμός, πλημμύρα, θύελλα, κατολίσθηση, έκρηξη ηφαιστείου κ.λπ.
  • Περιπτώσεις που οφείλονται σε πόλεμο, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, διαταραχές της δημόσιας τάξης και παρόμοιες ενέργειες ή καταστάσεις.
  • Οι κάθε μορφής νόσοι, ασθένειες ή παθήσεις, έστω και αν χαρακτηρισθούν από το Δικαστήριο ως ατυχήματα.
  • Ατυχήματα που οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά, σε σωματική βλάβη που είχε υποστεί ο ασφαλιζόμενος πριν την ασφάλιση και τα επακόλουθα ή επιπλοκές της.
  • Αεροπορικά ατυχήματα, εκτός εάν ο ασφαλιζόμενος υποστεί ατύχημα ως επιβάτης αεροσκάφους αναγνωρισμένης αεροπορικής εταιρίας το οποίο εκτελεί κανονικό δρομολόγιο, τακτικό ή έκτακτο.
  • Ατυχήματα οφειλόμενα σε συμμετοχή του ασφαλισμένου σε αγώνες, ή επαγγελματικό αθλητισμό, διαγωνισμούς, συναγωνισμούς, στοιχήματα, ακροβασίες, δοκιμές οχημάτων ή μηχανημάτων ή συσκευών, επικίνδυνες ασκήσεις, πυγμαχία, χιονοδρομία, θαλάσσιο σκι, υποβρύχιες καταδύσεις, ορειβασίες, αναρριχήσεις, μονομαχία, διαπληκτισμούς, εκτός από τις περιπτώσεις νόμιμης άμυνας.
 • Αν ο ασφαλιζόμενος αδυνατεί να ταξιδέψει στην προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής του λόγω κλοπής ή καταστροφής των απαραίτητων για το ταξίδι του εγγράφων (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης) η Εταιρία θα καλύψει το κόστος μιας (1) διανυκτέρευσής του σε ξενοδοχείο έως του ποσού των 60,00 Ευρώ κατ ανώτατο όριο εφόσον πρόκειται για τη χώρα μόνιμης διαμονής του και έως του ποσού των 100,00 Ευρώ εφόσον πρόκειται για το εξωτερικό. Η εν λόγω παροχή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εφόσον ο ασφαλιζόμενος καταθέσει στην Εταιρία μαζί με το σχετικό τιμολόγιο και έγγραφα απόδειξης της κλοπής ή καταστροφής των ταξιδιωτικών εγγράφων από τις αρμόδιες Αρχές.
 • Αν ο ασφαλιζόμενος λόγω κλοπής ή καταστροφής των αποσκευών του απολέσει και τα διαθέσιμα χρήματά του, μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρία και αυτή θα αναλάβει με δική της χρέωση να πραγματοποιήσει έως και δέκα (10) τηλεφωνικές συνδέσεις μεταξύ αυτού και προσώπων ή Υπηρεσιών που εκείνος θα υποδείξει. Το αυτό ισχύει και για τη διαβίβαση μηνυμάτων σε πρόσωπο/α που θα υποδείξει ο ασφαλιζόμενος.
 • Σε περίπτωση περιστατικού όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο (ζ) του άρθρου 1 των Γενικών Όρων, εξαιτίας του οποίου ο ασφαλιζόμενος πραγματοποιήσει έξοδα για ιατρική εξέταση από γιατρό εκτός Νοσοκομείου, μικροχειρουργική επέμβαση(χωρίς νοσηλεία) ή για αγορά φαρμάκων εκτός Νοσοκομείου, η Εταιρία θα καλύψει τις δαπάνες αυτές έως του ποσού των 500,00 Ευρώ κατ ανώτατο όριο με τον ασφαλιζόμενο να επιβαρύνεται τα πρώτα 50,00 Ευρώ ετησίως. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση είναι η κατάθεση στην Εταιρία των πρωτοτύπων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και αγοράς των φαρμάκων και της υπογεγραμμένης συνταγής ή γνωμάτευσης ιατρού. Τα έξοδα που καλύπτονται είναι:
  • Αμοιβή χειρουργού
  • Έξοδα χειρουργείου
  • Εργαστηριακές εξετάσεις διάγνωσης
  • Ιατρική επίσκεψη
  • Φάρμακα
 • Καλύπτονται τα έξοδα για παροχή Νομικής Υποστήριξης (δικηγορικές αμοιβές και δικαστικές δαπάνες). Η κάλυψη αυτή ισχύει και παρέχεται μόνο για την απόκρουση της εναντίον του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου αγωγής στα Αστικά Δικαστήρια και την υπεράσπισή του στα Ποινικά Δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην εξ’ αμελείας παράβαση Ποινικών Διατάξεων, μέχρι του ποσού των 3.000,00 Ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Διευκρινίζεται ότι η παροχή Νομικής Υποστήριξης παρέχεται για διαφορές που σχετίζονται με το ταξίδι του ασφαλιζομένου, όπως αυτό ορίζεται στους Γενικούς Όρους και αφορούν περιστατικά καλυπτόμενα από την παροχή Προσωπικής Αστικής Ευθύνης.
 • Καλύπτονται τα έξοδα που έχουν πληρωθεί στο πρακτορείο, σε ποσοστό 85% κατ ανώτατο όριο συνολικά, για προκαταβολή ή εξόφληση προγραμματισμένου ταξιδιού με συγκεκριμένη ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, αν αυτό ακυρωθεί εξαιτίας:
  • Θανάτου στενού συγγενούς(Α βαθμού) του ταξιδεύοντος
  • Ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας του ταξιδεύοντος ασφαλιζομένου η στενού του συγγενούς Α βαθμού, που επέφερε νοσηλεία και χρειάστηκε αυτή να υπερβεί την ημερομηνία αναχώρησης του ταξιδιού.
  • Καταστροφής της οικίας ή της επιχείρησης του ταξιδεύοντος από σεισμό, πυρκαγιά η πλημμύρα
  • Καταστροφής της περιοχής του προορισμού σε βαθμό αδυναμίας μετάβασης των μέσων μεταφοράς ή καταστροφής του ξενοδοχείου διαμονής του ταξιδεύοντος από σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα.
  Διευκρινίζεται ότι η παρούσα κάλυψη ισχύει από την έκδοση των εισιτηρίων έως πρίν το πρώτο check- in του ταξιδιού.
  Απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με την κάλυψη των συγκεκριμένων εξόδων θεωρούνται όλα τα επίσημα έγγραφα επισήμων αρχών και φορέων που αποδεικνύουν το θάνατο, τη νοσηλεία και τα φυσικά φαινόμενα (καταστροφές) εξαιτίας των οποίων ακυρώθηκε το ταξίδι (Ιατρικές γνωματεύσεις, εισιτήριο νοσηλείας, πιστοποιητικό θανάτου, εκθέσεις πυροσβεστικής ή αστυνομίας, αντίγραφο του εισιτηρίου αναχώρησης, κ.λ.π.) Προκειμένου δε για την απόδειξη της καταβολής του ποσού προκαταβολής ή εξόφλησης του ταξιδίου απαιτείται πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη ότι ο ασφαλιζόμενος κατέβαλε στο τουριστικό πρακτορείο το συγκεκριμένο ποσό καθώς και το πρωτότυπο έγγραφο ακύρωσης και το τιμολόγιο για τα έξοδα ακύρωσης που εξέδωσε το ταξιδιωτικό γραφείο. Ειδικές εξαιρέσεις αυτής της Παροχής:
  Επιπρόσθετα στις Γενικές Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλες τις καλύψεις του παρόντος, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 των παρόντων Γενικών Όρων, οι Ακυρώσεις Ταξιδιού δεν καλύπτονται αν προκληθούν από:
  • αισθητική αγωγή, θεραπεία, αντένδειξη ταξιδιού ή εμβολιασμού, το γεγονός ότι είναι αδύνατον να συνεχιστεί η συνιστώμενη προληπτική ιατρική αγωγή σε ορισμένους προορισμούς,
  • επιδημίες,
  • αν ο Ασφαλισμένος δεν υποβάλει τα έγγραφα που απαιτούνται για να επιτραπεί το ταξίδι, όπως διαβατήριο, Βίζα, εισιτήρια, δελτίο ταυτότητας ή πιστοποιητικά εμβολιασμού.
  • διανοητική ή νευρολογική ασθένεια ή άγχος,
  • Ασθένεια ή Τραυματισμός αν ο Ασφαλισμένος:
   • σκόπευε να ταξιδέψει παρά τις αντίθετες συστάσεις γιατρού,
   • νοσηλεύεται ή είναι σε λίστα αναμονής για να νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής νοσοκομείου ή θεραπευτηρίου,
   • έχει διαγνωστεί ότι έχει κάποια θανατηφόρα ασθένεια
  • τοκετός ή επιπλοκές τοκετού από τον έβδομο μήνα,
  • οποιοδήποτε ποσό το οποίο είναι ανακτήσιμο από ταξιδιωτικό πράκτορα, ταξιδιωτικό γραφείο, αεροπορική εταιρεία ή άλλη πηγή.
 • Α. Καλύπτονται τα έκτακτα έξοδα του ασφαλιζομένου έως του ποσού των Ευρώ 100,00 κατ ανώτατο όριο, αν και εφόσον η προγραμματισμένη αναχώρηση αεροπλάνου καθυστερήσει περισσότερο από τέσσερεις (4) ώρες.
  • Αντικείμενο ασφάλισης
   Καλύπτονται με βάση τις αποδείξεις και τα οποία οφείλονται αποδεδειγμένα και αποκλειστικά στην καθυστέρηση πτήσης:
   Έξοδα για γεύματα, αναψυκτικά και ποτά.
   Έξοδα μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο.
   Έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο.
  • Προϋποθέσεις κάλυψης
  Η καθυστέρηση της πτήσης θα πρέπει να οφείλεται
  • σε τεχνικούς λόγους
  • σε ματαίωση πτήσης
  • σε μη επιβίβαση λόγω πληρότητας της πτήσης (overbooking) με βασική προϋπόθεση ότι η αεροπορική εταιρία είχε πιστοποιήσει προηγούμενα την κράτηση επί του εισιτηρίου (ok status).
  • σε απώλεια ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης της προηγούμενης πτήσης
  • σε καθυστέρηση του δημόσιου μεταφορικού μέσου, το οποίο μετέφερε τους ασφαλιζόμενους στο αεροδρόμιο πάνω από μία (1) ώρα και εξαιτίας αυτού έχασαν την πτήση.
  Η αποζημίωση καταβάλλεται μόνο εφόσον έχει γίνει κανονικά κράτηση θέσης στην πτήση, έχει επιβεβαιωθεί η αναχώρηση και έχει γίνει έλεγχος των εισιτηρίων και των αποσκευών (check in) σύμφωνα με τους κανονισμούς των αεροπορικών εταιριών. Αποζημιώνονται μόνο οι καθυστερήσεις, οι οποίες αναφέρονται σε αναγνωρισμένες αερογραμμές και έχουν δημοσιευμένο το χρονοδιάγραμμα αναχωρήσεων και αφίξεων των δρομολογίων τους. Πιστοποίηση της ώρας πτήσης και του τόπου προορισμού πραγματοποιείται μόνο από το επίσημο πρόγραμμα δρομολογίων της αεροπορικής εταιρίας και του αεροδρομίου σε συνδυασμό πάντα και με το εισιτήριο. Διευκρινίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα κάλυψη:
  • Περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές απαγόρευσαν την χρήση του αεροσκάφους, λόγω απεργίας, στάσης εργασίας ή «σχολαστικού ελέγχου», η οποία είχε αρχίσει πριν ή κατά την ημερομηνία αναχώρησης.
  • Περιπτώσεις που τέθηκε στη διάθεση του ασφαλιζόμενου εναλλακτική λύση για να ταξιδεύσει πριν περάσουν τέσσερεις (4) ώρες από την αρχική ώρα αναχώρησής του.
  • Υποχρεώσεις ασφαλιζομένου Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να ειδοποιήσει εντός οκτώ (8) ημερών την Εταιρία και να προσκομίσει το αντίγραφο του εισιτηρίου του, τις αποδείξεις των εξόδων του και κάθε επίσημο έγγραφο, το οποίο θα αποδεικνύει το προγραμματισμένο ταξίδι του (check in) και την καθυστέρηση.

  Β. Καλύπτονται τα έκτακτα έξοδα του ασφαλιζομένου έως του ποσού των Ευρώ 450,00 κατ ανώτατο όριο, αν και εφόσον η προγραμματισμένη αναχώρηση αεροπλάνου καθυστερήσει περισσότερο από εικοσιτέσσερις (24) ώρες.
  • Αντικείμενο ασφάλισης
   Καλύπτονται με βάση τις αποδείξεις και τα οποία οφείλονται αποδεδειγμένα και αποκλειστικά στην καθυστέρηση πτήσης:
   • Έξοδα για γεύματα, αναψυκτικά και ποτά.
   • Έξοδα μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο.
   • Έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο.
  • Προϋποθέσεις κάλυψης
   Η καθυστέρηση της πτήσης θα πρέπει να οφείλεται
   • σε τεχνικούς λόγους
   • σε ματαίωση πτήσης
   • σε μη επιβίβαση λόγω πληρότητας της πτήσης (overbooking) με βασική προϋπόθεση ότι η αεροπορική εταιρία είχε πιστοποιήσει προηγούμενα την κράτηση επί του εισιτηρίου (ok status).
   • σε απώλεια ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης της προηγούμενης πτήσης
   • σε καθυστέρηση του δημόσιου μεταφορικού μέσου, το οποίο μετέφερε τους ασφαλιζόμενους στο αεροδρόμιο πάνω από μία (1) ώρα και εξαιτίας αυτού έχασαν την πτήση.
  Η αποζημίωση καταβάλλεται μόνο εφόσον έχει γίνει κανονικά κράτηση θέσης στην πτήση, έχει επιβεβαιωθεί η αναχώρηση και έχει γίνει έλεγχος των εισιτηρίων και των αποσκευών (check in) σύμφωνα με τους κανονισμούς των αεροπορικών εταιριών. Αποζημιώνονται μόνο οι καθυστερήσεις, οι οποίες αναφέρονται σε αναγνωρισμένες αερογραμμές και έχουν δημοσιευμένο το χρονοδιάγραμμα αναχωρήσεων και αφίξεων των δρομολογίων τους. Πιστοποίηση της ώρας πτήσης και του τόπου προορισμού πραγματοποιείται μόνο από το επίσημο πρόγραμμα δρομολογίων της αεροπορικής εταιρίας και του αεροδρομίου σε συνδυασμό πάντα και με το εισιτήριο. Διευκρινίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα κάλυψη :
  • Περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές απαγόρευσαν την χρήση του αεροσκάφους, λόγω απεργίας, στάσης εργασίας ή «σχολαστικού ελέγχου», η οποία είχε αρχίσει πριν ή κατά την ημερομηνία αναχώρησης.
  • Περιπτώσεις που τέθηκε στη διάθεση του ασφαλιζόμενου εναλλακτική λύση για να ταξιδεύσει πριν περάσουν τέσσερεις (4) ώρες από την αρχική ώρα αναχώρησής του.
  • Υποχρεώσεις ασφαλιζομένου
   Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να ειδοποιήσει εντός οκτώ (8) ημερών την Εταιρία και να προσκομίσει το αντίγραφο του εισιτηρίου του, τις αποδείξεις των εξόδων του και κάθε επίσημο έγγραφο, το οποίο θα αποδεικνύει το προγραμματισμένο ταξίδι του (check in) και την καθυστέρηση.
 • Καλύπτονται τα τυχόν έξοδα του ασφαλιζομένου έως του ποσού των Ευρώ 100,00 κατ ανώτατο όριο, εξαιτίας καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών του στον τόπο προορισμού του περισσότερο από τέσσερεις (4) ώρες μετά την άφιξη των ιδίου.
  • Αντικείμενο ασφάλισης
   Καλύπτονται τα έξοδα για την αγορά απαραιτήτων και μόνο ατομικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων και ειδών ρουχισμού.
  • Προϋποθέσεις κάλυψης
   Οι αγορές πρέπει να γίνουν εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ώρα της άφιξης του ασφαλιζομένου στον προορισμό του και πριν από την άφιξη των αποσκευών του.
   Η καθυστέρηση της άφιξης αποσκευών θα πρέπει να έχει συμβεί σε πτήση αναγνωρισμένων αερογραμμών, οι οποίες έχουν δημοσιευμένο το χρονοδιάγραμμα αναχωρήσεων και αφίξεων.
   Πιστοποίηση της ώρας πτήσης και του τόπου προορισμού πραγματοποιείται μόνο από το επίσημο πρόγραμμα δρομολογίων της αεροπορικής εταιρίας και του αεροδρομίου σε συνδυασμό πάντοτε με το εισιτήριο.
  • Υποχρεώσεις ασφαλιζομένου
   Ο ασφαλιζόμενος πρέπει να έχει πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την ανεύρεση των αποσκευών του.
   Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να ειδοποιήσει εντός οκτώ (8) ημερών την Εταιρία και να προσκομίσει το αντίγραφο του εισιτηρίου του, τις αποδείξεις των εξόδων του και κάθε επίσημο έγγραφο, το οποίο θα αποδεικνύει το προγραμματισμένο ταξίδι, το check in και την καθυστέρηση.
   Η Εταιρία σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης υποκαθίσταται στα δικαιώματα εκείνου που εισέπραξε την αποζημίωση.
   Ο ασφαλιζόμενος ο οποίος δεν παρέλαβε τις αποσκευές του είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Εταιρία έγγραφη καταγγελία του εναντίον της αεροπορικής εταιρίας, το αεροπορικό εισιτήριο, το απόκομμα παράδοσης των αποσκευών και τις αποδείξεις των αγορασθέντων ειδών.
 • Η μόνιμη ανικανότητα διακρίνεται σε:
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, που επήλθε αποκλειστικά συνεπεία ατυχήματος και πάντως μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την ημέρα που συνέβη αυτό και στην οποία περίπτωση η Εταιρία καταβάλλει ολόκληρο το ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται γι' αυτή. Οι περιπτώσεις τέτοιας ανικανότητας είναι περιοριστικά οι εξής:
   • Ολική απώλεια της όρασης των δύο οφθαλμών ή της λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή των δύο κνημών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και μίας κνήμης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού.
   • Ανίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση του εγκεφάλου που κάνει τον ταξιδιώτη ισοβίως ανίκανο για κάθε εργασία.
   • Ολική διαρκής παράλυση.
  • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα. Κάθε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας που επήλθε υπό τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις και η οποία δεν συνιστά μόνιμη ολική ανικανότητα, εφόσον η ικανότητα του ταξιδιώτη για οποιαδήποτε εργασία μειώνεται αντικειμενικά ισοβίως μερικώς.Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας, το ασφαλιστικό ποσό συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για τη μόνιμη ολική ανικανότητα και καθορίζεται ως εξής:
   • Δεξιά Αριστερά
   • Ολική απώλεια του βραχίονα ή του χεριού 60% 50%
   • Ολική απώλεια της κίνησης του ώμου 25% 20%
   • Ολική απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού 20% 15%
   • Ολική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη 35% 25%
   • Ολική απώλεια του αντίχειρα 20% 15%
   • Ολική απώλεια του δείκτη 15% 10%
   • Ολική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου 8% 7%
   • Ολική απώλεια του μικρού δακτύλου 7% 6%
   • Ολική απώλεια δύο από τα τελευταία δάκτυλα (μέσο, παράμεσο ή μικρό) 15% 12%
   • Μερικός ακρωτηριασμός του ποδιού μαζί με όλα τα δάκτυλα 30%
   • Ολική απώλεια της κνήμης ή ποδιού 50%
   • Ολική απώλεια της κίνησης του ισχίου 30%
   • Ολική απώλεια της κίνησης του γονάτου 20%
   • Βράχυνση του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά 15%
   • Ολική απώλεια της όρασης του ενός ματιού ή ελάττωση στο μισό της όρασης και των δύο ματιών 25%
   • Ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών 40%
   • Κάταγμα όχι πωρωμένο, του κάτω σαγονιού 25%
   • Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης ε παραμόρφωση 30%
   • Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και με οργανικές ανωμαλίες 10%
   • Σε περίπτωση αποκοπής τμήματος μόνο δακτύλου χεριού, καταβάλλεται μέρος του ποσού που προβλέπεται για την ολική απώλεια αυτού, ανάλογα με το σημείο αποκοπής του δακτύλου. Η πλήρης και η αθεράπευτη απώλεια της ικανότητας λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή ενός μέλους, το οποίο έτσι γίνεται ισόβια άχρηστο, θεωρείται ως πλήρης απώλεια του οργάνου ή του μέλους. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής απώλειας, δηλαδή όταν η χρήση του βλαβέντος οργάνου ή μέλους μερικά μόνο εμποδίζεται, η αποζημίωση συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την περίπτωση ολικής απώλειας ανάλογο με το βαθμό που εμποδίζεται η χρήση του οργάνου ή του μέλους. Σε κάθε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, το ποσό της αποζημίωσης είναι ανάλογο προς τη μείωση της ικανότητας του ασφαλιζομένου για οποιαδήποτε εργασία, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο ποσό για σωματική βλάβη της αυτής σοβαρότητας και βαρύτητας. Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης οργάνου ή μέλους που είναι ήδη άχρηστο πριν από το ατύχημα, καμιά αποζημίωση δεν καταβάλλεται για την απώλεια ή βλάβη του οργάνου ή του μέλους αυτού. Αν οι συνέπειες του ατυχήματος καθίστανται σοβαρότερες λόγω προϋπάρχοντος ελαττώματος ή αφαίρεσης ή αποκοπής μέλους, η αποζημίωση υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη μόνο της βλάβης που επήλθε άμεσα από το ατύχημα και όχι της μεγαλύτερης βλάβης που προήλθε έμμεσα από την κατάσταση που προϋπήρχε. Σε περίπτωση απώλειας περισσοτέρων οργάνων ή μελών, η οποία δεν συνιστά μόνιμη ολική ανικανότητα κατά τα προαναφερόμενα, το σύνολο της αποζημίωσης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ολικό ασφαλιστικό ποσό το προβλεπόμενο για την περίπτωση της μόνιμης ολικής ανικανότητας.
 • Διευκρινίζεται ότι:
  • Όπου στο παρόν ασφαλιστήριο αναφέρεται ο όρος «πρόσφορο μέσο», νοείται: αεροπλάνο γραμμής σε οικονομική θέση, τραίνο ή πλοίο σε Α’ θέση, λεωφορείο γραμμής ή ταξί και επιλέγεται κάθε φορά από την Εταιρία (Ασφαλιστής), επί τη βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
  • Στα πλαίσια της υπεύθυνης αντιμετώπισης κάθε περιστατικού όλες οι σχετικές με αυτό τηλεφωνικές επικοινωνίες καταγράφονται στο Συντονιστικό Κέντρο.

Γενικοί Όροι

 • Στο παρόν ασφαλιστήριο καλούνται:
  • «Εταιρία» (Ασφαλιστής), Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».
  • «Συμβαλλόμενος ή λήπτης ασφάλισης», το πρόσωπο που συνάπτει με την Εταιρία την παρούσα σύμβαση ασφάλισης.
  • «Ασφαλιζόμενος», το πρόσωπο υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση.
  • «Ατύχημα», κάθε γεγονός (συμβάν) που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, τυχαία, και που προκαλεί στον ασφαλιζόμενο, σαν αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωματική βλάβη.
  • «Αιφνίδια Ασθένεια», κάθε απρόβλεπτη και απότομη μεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού, που δεν οφείλεται σε ατύχημα.
  • «Περιστατικό», το ατύχημα ή η αιφνίδια ασθένεια που συμβαίνει κατά την διάρκεια της μετακίνησης ή απουσίας από τον τόπο της μόνιμης διαμονής των από το ασφαλιστήριο ασφαλιζομένων κατά τα παραπάνω οριζόμενα και απαιτεί την άμεση νοσηλεία τους σε Νοσοκομείο.
  • «Νοσοκομείο», κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα (δημόσιο ή ιδιωτικό) με νόμιμη άδεια λειτουργίας για περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, που διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Στην έννοια «Νοσοκομείο» δεν περιλαμβάνονται εξωτερικά ιατρεία, ιδιωτικά ιατρεία, σανατόρια, φυσιο-θεραπευτήρια, αναρρωτήρια, οίκοι ευγηρίας ή παρόμοια ιδρύματα, κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή χώρος στον οποίο ασκείται μη επιστημονικά αποδεκτή ιατρική, καθώς και ιδρύματα για την αποθεραπεία αλκοολικών και τοξικομανών. Κατ εξαίρεση και μόνο για την Ελλάδα, ως Νοσοκομεία θεωρούνται και τα Κέντρα Υγείας.
  • «Αρμόδιος Ιατρός»
   • Ο οριζόμενος από την Εταιρία ιατρός ως συντονιστής που έχει άμεση επικοινωνία με το Συντονιστικό της Κέντρο άμεσης Βοήθειας στην Ελλάδα,
   • Ο οριζόμενος ιατρός από τρίτους στο εξωτερικό με τον οποίο η Εταιρία συνεργάζεται προς εκπλήρωση των προβλεπομένων από το ασφαλιστήριο συμβατικών υποχρεώσεών της, σε περίπτωση επέλευσης των καλυπτομένων κινδύνων, ο οποίος (ιατρός) είχε άμεση επικοινωνία με το αντίστοιχο Συντονιστικό Κέντρο άμεσης Βοήθειας,
   • Ο ιατρός που επιλήφθηκε του περιστατικού. Σε κάθε περίπτωση, ο αρμόδιος ιατρός πρέπει να ασκεί νόμιμα το επάγγελμά του.
  • «Στενοί Συγγενείς», οι γονείς, τα παιδιά, οι αδελφοί και ο/η σύζυγός του παθόντος ασφαλισμένου.
  • «Συνοδός», το πρόσωπο που τυχόν συνοδεύει τον παθόντα ασφαλισμένο κατά το χρόνο που επήλθε ο κίνδυνος.
  • «Ασφαλιστήριο», η παρούσα σύμβαση ασφάλισης.
  • «Μόνιμη διαμονή», ο τόπος στον οποίο ο ασφαλιζόμενος διατηρεί την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του και από τον οποίο δεν απουσιάζει για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
  • «Ταξίδι», η μετακίνηση του ασφαλιζομένου, με την χρήση οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς, από τον τόπο της μόνιμης διαμονής του και η επιστροφή του σε αυτόν εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει, κατ ανώτατο όριο, τις τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες.
  • «Γεωγραφική έκταση», η οριζόμενη στο άρθρο 7.
  • «Δικαιούχος», το πρόσωπο που ορίζεται στο ασφαλιστήριο για να λάβει το ασφάλισμα σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζομένου.
  • «Διάρκεια ασφάλισης», η αναφερόμενη στην κάρτα ασφάλισης ή το πιστοποιητικό ασφάλισης, που παρέλαβε ο ασφαλιζόμενος κατά τη σύναψη της ασφάλισης.
 • Το ασφαλιστήριο καλύπτει τον ασφαλιζόμενο αποκλειστικά και μόνο κατά την διάρκεια μετάβασης ή μετακίνησής του από και προς τον τόπο της μόνιμης διαμονής του (ταξίδι), για τους κινδύνους που περιγράφονται στα άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού, συνεπεία ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας.
 • Η Εταιρία συνήψε την παρούσα ασφάλιση βασισθείσα στην αίτηση του Συμβαλλομένου. Το παρόν ασφαλιστήριο υπογεγραμμένο από τα νόμιμα όργανα της Εταιρίας μαζί με την αίτηση για την έκδοσή του, τους Γενικούς και Ειδικούς ασφαλιστικούς όρους καθώς και τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις επ αυτού, αποτελούν το έγγραφο που αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση.
 • Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή στις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις επ’ αυτού.
 • Δεκτικά ασφάλισης πρόσωπα είναι οι έχοντες ηλικία μεγαλύτερη του ενός (1) έτους και μικρότερη των εβδομήντα πέντε (75) ετών.
 • Αποκλείονται από την ασφάλιση πρόσωπα:
  • Ηλικίας μικρότερης του ενός (1) έτους και μεγαλύτερης των εβδομήντα πέντε (75) ετών.
  • Τυφλά, κωφά, τοξικομανή, πάσχοντα από ψυχικές παθήσεις, επιληψία, αλκοολισμό, AIDS, πάσχοντα από διαβήτη και υποβαλλόμενα σε θεραπεία με ινσουλίνη, παράλυση μέλους του σώματος και γενικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%) ή έχοντα ανάγκη συχνής ιατρικής παρακολούθησης.
  • Ευρισκόμενα σε κατάσταση εγκυμοσύνης μετά τον τέταρτο μήνα. Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τις παροχές, Προσωπική Αστική Ευθύνη, Νομική Υποστήριξη και Αποζημίωση για κλοπή αποσκευών.
 • Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλιζομένους παγκοσμίως υπό τον όρο ότι αυτοί βρίσκονται μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους στην Ελλάδα, σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιομέτρων. Σε περίπτωση ταξιδίου εκτός Ελλάδος η κάλυψη ισχύει για τη χώρα που συγκεκριμένα αναφέρονται στην αίτηση ασφάλισης. Ρητά ορίζεται ότι σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε χώρα υπάρχει εξωτερικός πόλεμος (κηρυγμένος ή ακήρυκτος), εμφύλιος πόλεμος, επανάσταση, πραξικόπημα και πολιτικές ταραχές, αποκλείεται κάθε επέμβαση της Εταιρίας εντός της χώρας αυτής.
 • Μόνιμη διαμονή και διεύθυνση του ασφαλιζομένου είναι πάντοτε αυτές που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο εκτός αν γνωστοποιηθεί αλλαγή, με γραπτή δήλωση προς τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. Η επίδοση ή η αποστολή εγγράφων από την Εταιρία στη διεύθυνση που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ή στην τελευταία δήλωση αλλαγής κατοικίας, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν στον συμβαλλόμενο. Στις περιπτώσεις ασφάλισης για χρονική περίοδο μέχρι τριάντα (30) ημέρες, μόνιμη διαμονή είναι αυτή που δηλώνει και αποδεικνύει σχετικά στην Εταιρία ο ασφαλιζόμενος κατά την αίτησή του προς αποζημίωση.
 • Η κάλυψη κάθε ασφαλιζομένου τερματίζεται αυτόματα:
  • Σε κάθε περίπτωση με τη λήξη ή την ακύρωση του ασφαλιστηρίου.
  • Μόλις ο κυρίως ασφαλιζόμενος συμπληρώσει το εβδομηκοστό πέμπτο (75) έτος της ηλικίας του.
 • Α. Δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι που η επέλευσή τους οφείλεται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά, σε: Εξωτερικό πόλεμο (κηρυγμένο ή ακήρυκτο), εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, πραξικόπημα, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, εγκληματική ενέργεια του ασφαλιζομένου ή απόπειρα διάπραξης αυτής, πυρηνική ή ατομική ενέργεια.
  Β. Υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλιση διαρκεί πάνω από τριάντα (30) ημέρες, δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι που η επέλευση τους οφείλεται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά, σε:
  • Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας.
  • Χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών και επιπλοκές αυτής.
  • Υπερβολική χρήση αλκοόλ καθώς και σε χρήση αλκοόλ που υπερβαίνει τα εκ του νόμου επιτρεπόμενα όρια.
  • Προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσους, ασθένειες ή παθήσεις, επιπλοκές και επακόλουθα αυτών, καθώς και αναρρωτικές καταστάσεις.
  • Διανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές και ψυχιατρικές παθήσεις.
  • AIDS και λοιπές λοιμώδεις νόσους.
  • Επαγγελματική συμμετοχή σε οποιοδήποτε άθλημα.
  • Περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται μεν από την εργατική νομοθεσία ως εργατικά ατυχήματα δεν συντρέχουν όμως γι’ αυτά οι προϋποθέσεις του ατυχήματος, κατά τα οριζόμενα παραπάνω.
  • Εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας, οποιασδήποτε χώρας, ή οργανισμού.
  • Κίνδυνο που η επέλευσή του έχει άμεση αιτία διάπραξη εκ μέρους του ασφαλιζομένου ποινικά τιμωρούμενης πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσμα.
  • Δεν καλύπτονται καταστάσεις οι οποίες προβλέπεται ότι θα επιδεινωθούν λόγω της υγειονομικής μεταφοράς.

  Γ. Ειδικά, δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο:
  • Έγκυοι άνω των τεσσάρων (4) μηνών.
  • Η μεταφορά σορού σε περίπτωση θανάτου κατά το χρονικό διάστημα μετακίνησης του ασφαλιζομένου για την πραγματοποίηση θεραπείας συνεπεία χρόνιας πάθησης.
 • Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόμενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόμενο στην πρώτη σελίδα του παρόντος, αναφορικά με την διάρκεια ισχύος της κάλυψης και καταβάλλεται εφ άπαξ κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση.
 • Εφόσον η σύμβαση ασφάλισης διαρκεί πέραν των 30 ημερών:
  • Κατά τη σύναψη της ασφάλισης ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να περιγράψει με ειλικρίνεια στην Εταιρία την κατάσταση της υγείας του, τις συνθήκες του επαγγέλματός του και γενικά να δηλώσει όλα τα περιστατικά που είναι απαραίτητα για να εκτιμήσει η Εταιρία τον κίνδυνο που αναλαμβάνει, όπως όλες αυτές οι πληροφορίες ζητούνται στην αίτηση για ασφάλιση. Αν ο ασφαλιζόμενος από δόλο κάνει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει οτιδήποτε σχετικά με τις ανωτέρω πληροφορίες, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την ασφάλιση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της ψευδούς δήλωσης ή της αποσιώπησης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας (τερματισμός της ισχύος της ασφάλισης) επέρχονται αμέσως από την πραγματοποίησή της. Αν όμως συμβεί περιστατικό εντός της παραπάνω προθεσμίας, ή πριν περιέλθει η ψευδής δήλωση ή η αποσιώπηση σε γνώση της Εταιρίας, αυτή απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσματος.
  • Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ο συμβαλλόμενος και ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στην Εταιρία κάθε μεταβολή του επαγγέλματος και της διεύθυνσης της κατοικίας ή της εργασίας τους.
 • Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που φέρουν υπογραφή των εξουσιοδοτημένων οργάνων της. Διευκρινίζεται ότι έγγραφα που υπογράφονται από πρόσωπα που διαμεσολαβούν για τη σύναψη της ασφάλισης ή τη διατήρησή της σε ισχύ δε δεσμεύουν τηνΕταιρία.
 • Σε περίπτωση που η ασφάλιση διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, η Εταιρία χορηγεί στον ασφαλιζόμενο την ατομική κάρτα ασφάλισης.
 • Κάθε φόρος ή τέλος που έχει σχέση με το ασφαλιστήριο και τις βάσει αυτού δοσοληψίες όπως φόροι, τέλη ή άλλα δικαιώματα υπέρ τρίτων, βαρύνουν τον Συμβαλλόμενο, ή τον ασφαλιζόμενο με το παρόν ασφαλιστήριο ανάλογα με την περίπτωση, ανεξάρτητα αν επιβάλλονται με διατάξεις που θεσπίσθηκαν πριν ή μετά από την έκδοση του ασφαλιστηρίου.
 • Όλες οι προβλεπόμενες από τα κατ ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων του ασφαλιστηρίου καλύψεις παρέχονται από την Εταιρία σε περίπτωση επέλευσης των αναφερομένων στο ασφαλιστήριο κινδύνων, είτε απ ευθείας, είτε μέσω τρίτων με τους οποίους η Εταιρία συνεργάζεται προς το σκοπό αυτό, υπό τον όρο ότι:
  • αυτή ειδοποιήθηκε σχετικά στο Συντονιστικό της Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και της γνωστοποιήθηκαν, εκτός από τα άλλα στοιχεία που θα ζητήσει, ο αριθμός του ασφαλιστηρίου καθώς και το όνομα του γιατρού που επιλήφθηκε του περιστατικού, καθώς άλλες πληροφορίες όπου αυτό απαιτείται,
  • αυτή διαπίστωσε ότι επήλθε κίνδυνος που καλύπτεται με βάση τα αναφερόμενα στους όρους του ασφαλιστηρίου.

  Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να παράσχει αμέσως στην Εταιρία οποιοδήποτε στοιχείο ή παραστατικό απαιτείται προς απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων κάλυψής του από το ασφαλιστήριο. Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος μπορεί, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου, να προβάλει αξίωση κατά της Εταιρίας, υποχρεούται να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα καθιστούσε μεγαλύτερη την έκταση των συνεπειών του γεγονότος εξ αιτίας του οποίου μπορεί να προβάλει την αξίωση και να ειδοποιήσει την Εταιρία το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα που αυτό έλαβε χώρα. Πριν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά ή πριν ολοκληρωθούν από την Εταιρία όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση με το περιστατικό, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε πληρωμή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των συνεπειών του, δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν αναγνώριση υποχρέωσής της για καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης. Κάθε καταβολή της Εταιρίας οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται με την υλοποίηση παροχής γίνεται στα Κεντρικά Γραφεία της. Παράλειψη του ασφαλιζομένου να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις συνεπάγεται τις συνέπειες που προβλέπονται από το Νόμο.
 • Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δε θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δε θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζεται το άρθρο 4 και οι παράγραφοι 3,4,5,6 και 7 του άρθρου 3 Ν.2496/97.
 • (Καλύψεις καταβολής συγκεκριμένων άμεσων ζημιών)
  Αν το ασφαλισμένο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Η Εταιρία δικαιούται στην περίπτωση εκ δόλου μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 και στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 Ν. 2496/1997, κρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Κάθε ζημιά που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, θα κατανέμεται σε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και όχι εις ολόκληρο. Εάν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς κοινή συντονίστρια ασφαλιστική εταιρία, η κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ αναλογία του ασφαλισμένου σε αυτήν ποσοστού (συνασφάλιση).
 • Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά επαγγελματικής ή εμπορικής φύσης την οποία τυχόν υπέστη κάθε ασφαλιζόμενος ή άλλος από την βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου επέμβασή της προς παροχή οποιασδήποτε προβλεπομένης από το ασφαλιστήριο κάλυψης. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η Εταιρία, κατά την επέμβαση της προς παροχή οποιασδήποτε προβλεπόμενης από το ασφαλιστήριο κάλυψης, συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες διοικητικούς και υγειονομικούς κανόνες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • (Πλην της καταβολής αποζημίωσης για θάνατο από ατύχημα)
  Εάν ο ασφαλιζόμενος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημίας κατά οιουδήποτε τρίτου προκαλέσαντος το περιστατικό, η αξίωση περιέρχεται αυτομάτως στην Εταιρία, στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε.
 • Αν μετά τη χορήγηση από την Εταιρία σε οποιονδήποτε ασφαλιζόμενο, οποιασδήποτε παροχής προβλεπομένης από το ασφαλιστήριο, αποδειχθεί ότι το περιστατικό συνεπεία του οποίου χορηγήθηκε αυτή, δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρία τη σχετική δαπάνη στην οποία αυτή υποβλήθηκε εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημέρα της σχετικής ειδοποίησής του.
 • Σε περίπτωση πραγματοποίησης μεταφοράς, κατ εφαρμογή των Ειδικών ασφαλιστικών όρων του παρόντος συμβολαίου, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει τους τίτλους μεταφοράς (εισιτήρια) που διαθέτει ο ασφαλιζόμενος ή να ζητήσει από τον ασφαλιζόμενο αυτό, το χρηματικό ποσό, που του επιστράφηκε από τον φορέα έκδοσης των εν λόγω τίτλων μεταφοράς.