Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

 • Δίπλα στην επιθυμία σου για Καλύτερα Ταξίδια!

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

 • Η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ εγγυάται το δικαίωμα κάθε προσώπου σε δίκαιη μεταχείριση όταν αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες ηλεκτρονικά.

  Η ευρωπαϊκή νομοθεσία εγγυάται στους καταναλωτές

  • Δίκαιη μεταχείριση
  • Προϊόντα τα οποία πληρούν αποδεκτά πρότυπα
  • Το δικαίωμα επανόρθωσης, εάν κάτι δεν πάει καλά

  Προτού υποβάλετε καταγγελία, μπορεί να είναι χρήσιμο να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας, ώστε να γνωρίζετε τι δικαιούστε να κάνετε και τι είδους επανόρθωση ισχύει στην περίπτωσή σας.

  Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας, μπορείτε να κινήσετε την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage